Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes un sociālo tīklu spraudņi, lai nodrošinātu netraucētu vietnes darbību, analizētu apmeklētāju aktivitātes un nodrošinātu personalizētas reklāmas. Jūs varat pārvaldīt sīkdatnes savos uzstādījumos. Plašāka informācija Privātuma politika.
4.7 vērtējums (vairāk nekā 4000 atsauksmes) Bezmaksas maiņa un piegāde Derīgs 12 mēnešus. Uzņēmumiem B.U.J. Tirdzniecības vietas Palīdzība
Pašapkalpošanās
Izlase

Reģistrācija

Lai parole būtu patiešām droša, tai jāatbilst šādām prasībām:
- Vismaz 8 rakstzīmes
- Vismaz viens burts
- Vismaz viens skaitlis

Šie noteikumi nosaka SIA „Lieliska dāvana“ (turpmāk tekstā – Lieliska dāvana) dāvanu čeku, karšu vai komplektu izmantošanas un Pakalpojumu sniedzēju nodrošināto pakalpojumu saņemšanas kārtību. Tie ir saistoši visiem Pakalpojuma sniedzējiem, Klientiem un Lietotājiem. Pakalpojuma sniedzēji, Klienti un Lietotāji apzinās un saprot, ka Lieliska dāvana ir čeku, karšu vai komplektu pārdevējs, bet čekā, kartē vai komplektā norādītā pakalpojuma nodrošinātājs ir attiecīgā Pakalpojuma sniedzējs un tikai tas ir atbildīgs par šī pakalpojuma kvalitāti. PAKALPOJUMA REZERVĀCIJA Klients vai Lietotājs (turpmāk tekstā – Klients) var rezervēt viņam vispiemērotāko laiku dāvanu čekā, kartē vai komplektā (turpmāk tekstā visi kopā – Karte) norādīto pakalpojumu izmantošanai, sazinoties ar konkrētā Pakalpojuma sniedzēju pa Kartē norādītajiem kontaktiem. Klients apzinās un saprot, ka var būt atsevišķi pakalpojumi, kuru izmantošana ir iespējama tikai noteiktā sezonā vai to izmantošanu var iespaidot citi apstākļi. PAKALPOJUMA ILGUMS Interneta mājas lapā un uz Karšu iepakojumiem ir norādīts pakalpojuma norises aptuvenais laiks. Dažos gadījumos iespējama aizkavēšanās sagatavošanas, apmācības vai instruktāžas dēļ, tādēļ pakalpojuma norises ilgums var būt lielāks nekā norādīts vai otrādi. Par precīzu pakalpojuma norises laiku un ilgumu Klientam jāinteresējas pie attiecīgā Pakalpojuma sniedzēja. DERĪGUMA TERMIŅŠ Kartei ir ierobežots derīguma termiņš. Klientiem tiek izsniegtas Kartes ar derīguma termiņu, kas nav īsāks par 2 (diviem) mēnešiem un garāks par 1 (vienu) gadu, ar atsevišķiem izņēmumiem. Kartes aktivizēšana notiek Kartes apmaksas (iegādes) brīdī. Kartes vērtību un derīguma termiņu var pārbaudīt arī www.lieliskadavana.lv mājas lapā sadaļā „Pašapkalpošanās“, ievadot dāvanas numuru un/vai svītrkodu. Uz Kartes norādīto derīguma termiņu ir iespējams pagarināt. Kartes derīguma termiņu ir iespējams pagarināt tikai 1 (vienu) reizi. Lai veiktu Kartes derīguma termiņa pagarināšanu, Klientam ir jāiesniedz Lieliska dāvana rakstveida iesniegums ar lūgumu veikt Kartes derīguma termiņa pagarināšanu.  Ja Klients iesniedz lūgumu par Kartes derīguma termiņa pagarināšanu 3 (trešajā), skaitot no Kartes sākotnējā derīguma termiņa pēdējās dienas, tad Klientam tiek piemērota maksa par Kartes derīguma termiņa pagarināšanu 7.00 € apmērā, tajā skaitā Pievienotās vērtības nodoklis. Par šo summu Klientam tiek sagatavots un iesniegts rēķins. Ja iesniegtais rēķins netiek apmaksāts tajā norādītajā termiņā, tad uzskatāms, ka Kartes derīguma termiņš nav pagarināts un Kartes turpmāka izmantošana nav iespējama. IEROBEŽOJUMI Ir noteikti Kartēs iekļautie pakalpojumu piedāvājumi, uz kuriem attiecas Pakalpojuma sniedzēja noteiktie vecuma, svara vai citi ierobežojumi, un tie var ietekmēt pakalpojumu saņemšanu. Lai noskaidrotu, vai Klients vai persona, kurai ir paredzēts nodot Karti lietošanai, varēs izmantot tajā norādītos pakalpojumus, Klientam ir pienākums pirms Kartes iegādes rūpīgi iepazīties ar pakalpojuma saņemšanas noteikumiem un ierobežojumiem. Gadījumā, ja rodas šaubas, vai kāda piedāvājuma izmantošana ir vai nav iesējamam Jūsu gadījuma, Klientam ir iespēja iesniegt precizējošos jautājumus Lieliska dāvana, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: [email protected], un Lieliska dāvana savas kompetences robežās sniegs Klientam atbildi uz interesējošiem jautājumiem. DĀVANU KARŠU APMAIŅA Dāvanu kartes tiek mainītas, gadījumos, ja: Pakalpojuma sniedzējs ir pārtraucis savu darbību; Pakalpojuma sniedzējs nespēj nodrošināt konkrēto pakalpojumu; Klients objektīvu iemeslu dēļ nevar izmantot konkrēto pakalpojumu, piem., veselības problēmu dēļ. Ja Klienta izvēlētās jaunās Kartes cena ir augstāka (cena tiek aprēķināta, atskaitot visas iegādes brīdī piedāvātās atlaides) nekā apmaināmajai Kartei, tad Klientam jāapmaksā apmaināmās un jaunās Kartes cenas starpība. Ja Klienta izvēlētās jaunās Karte cena ir zemāka nekā apmaināmā (cena tiek aprēķināta, atskaitot visas iegādes brīdī piedāvātās atlaides), tad apmaināmā un jaunā Kartes cenas starpība Klientam netiek atmaksāta. Ja Karte vairs nav derīga, bojāts tās iepakojums vai tml. gadījumos Kartes netiek pieņemtas un netiek apmainītas pret jaunām. Tādēļ iegādātās Kartes Klientam jāuzglabā drošā vietā, kur tās nav pieejamas trešajām personām. NAUDAS ATMAKSA Kartes netiek mainītas pret naudu. Klientam netiek izdots Kartes atlikums, ja pakalpojumu summa nesasniedz Kartes nominālo vērtību. Samaksātā nauda par izmantoto pakalpojumu vai iegādāto preci netiek atgriezta. DĀVANU ČEKU DROŠĪBA Lieliska dāvana izplatīto Karšu drošību nodrošina uz tiem esošie unikāli svītrkodi. Svītru kodi identificē konkrēto Karti (vai pakalpojumu), līdz ar ko, iespējama tikai vienreizēja tā izmantošana. ATTEIKUMA TIESĪBAS Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no darījuma 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Kartes iegādes dienas, ja Kartē norādītie pakalpojumi (pilnā apmērā vai kādā to daļā) šo 14 dienu laikā nav izmantoti vai uzsākta to sniegšana. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Klientam ir jāaizpilda rakstveida atteikums un kopā ar Karti jānosūta uz Lieliska dāvana juridisko adresi. Tāpat, atteikuma tiesības nav iespējams izmantot, ja: iegādāts audioieraksts vai videoieraksts, vai datorprogramma un atvērts tā iepakojums; iegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi un žurnāli; iegādātas pārtikas preces, dzērieni un citas tūlītēja patēriņa preces; noslēgts līgums par izmitināšanos vai transporta pakalpojumiem, ēdināšanas vai izklaides pasākumiem, kurus Klientam jāsaņem noteiktā dienā un laika posmā (piemēram, koncerta biļetes, ceļojumi); iegādātas lietas, kas tiek izgatavotas pēc pasūtījuma vai ir neatvietojamas, arī tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas (piemēram, mēbeles pēc individuāla pasūtījuma); iegādātās preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt. Izmantojot atteikuma tiesības, Klients ir atbildīgs par Kartes lietošanu, kas pārsniedz Kartes pārbaudes nolūkam paredzēto, kā arī par Kartes vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos. SŪDZĪBAS UN ATSAUKSMES Ja Klientam ir radušies sarežģījumi, mēģinot izmantot pakalpojumu, sākotnēji nepieciešams vērsieties pie noteiktā Pakalpojuma sniedzēja. Gadījumā, ja Klientam patstāvīgi neizdodas atrisināt konfliktu, vai arī, ja Klientam vēl ir kādas papildus sūdzības vai neskaidrības, Klientam ir tiesības iesniegt iesniegumu Lieliska dāvana, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi: [email protected] vai papīra formātā uz uzņēmuma juridisko adresi. Iesniegumā precīzi jānorāda radušās problēmas būtību un persona no Pakalpojuma sniedzēja puses, ar kuru Klients ir kontaktējies problēmjautājuma risināšanas gaitā. Lieliska dāvana no savas puses veiks sazināšanos ar Pakalpojuma sniedzēju, noskaidros problēmjautājuma cēloņus un pieliks visas pūles, lai rastu pozitīvu risinājumu situācijas atrisināšanai. Atbildes uz Klienta rakstveidā iesniegtajām pretenzijām, Lieliska dāvana sniedz normatīvajos aktos noteiktajā termiņā. Tāpat, Lieliska dāvana norāda, ka ir ļoti pateicīga par Klienta iesniegtajām pozitīvajām atsauksmēm, saņemto apkalpošanu un gūtajiem iespaidiem, kurus Klients var iesniegt elektroniskā veidā, nosūtot uz iepriekš norādīto elektroniskā pasta adresi! STRĪDU IZSKATĪŠANA Šie Noteikumi ir tulkojami atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem. Visi strīdi, kas Lieliska dāvana, Pakalpojuma sniedzējam un Klientam rodas sakarā ar šiem Noteikumiem, jebkuras mantiska vai nemantiska rakstura nesaskaņas vai prasības, kas izriet no šiem Noteikumiem, tiks izskatītas Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. CITI NOTEIKUMI Lieliska dāvana ir tiesīga veikt Klienta personisko datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu u.c.). Datu apstrādes mērķis ir Klientu uzskaite, pakalpojumu sniegšana, piedāvāšana un uzturēšana. Klients piekrīt savu personisko datu saņemšanai un apstrādei minēto mērķu sasniegšanai. Klients ir pilnībā atbildīgs par iesniegto datu pareizumu, informācijas un paustās gribas patiesumu. Lieliska dāvana, Pakalpojuma sniedzējs un Klients nav atbildīgi par savu saistību neizpildi gadījumā, ja saistības nav izpildītas no Lieliska dāvana, Pakalpojuma sniedzēja un Klienta gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, ko izraisījuši apstākļi, kurus pārvarēt nav Lieliska dāvana, Pakalpojuma sniedzēja un Klienta varā, tās iepriekš nav varējušas paredzēt un nav spējīgas ietekmēt. Visa informācija, tajā skaitā attēli, kas ir ievietota Lieliska dāvana interneta mājas lapā www.lieliskadavana.lv, vizualizēta uz Kartēm, ir ekskluzīvs Lieliska dāvana īpašums vai tiek izmantots saskaņā ar šo darbu autoru tieši piekrišanu. Jebkāda kopēšana, izplatīšana, pārraidīšana, izvietošana, vai cita veida interneta mājas lapas vai Karšu modificēšana bez iepriekšējas Lieliska dāvana piekrišanas ir aizliegta. Lieliska dāvana ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji izdarīt grozījumus šajos Noteikumos pēc saviem ieskatiem. Izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Lieliska dāvana interneta mājas lapā.

Aizvērt
;